- Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động (CC,VC, NLĐ) là hội nghị phát huy quyền làm chủ, tập hợp sức ...